51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 chọn lọc, có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 3, phần dưới đây liệt kê 51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án gồm các đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 3 cơ bản và nâng cao. Bạn vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập cuối tuần Toán 3 và phần đáp án tương ứng.

Tải xuống

Mục lục Bài tập cuối tuần Toán 3 Học kì 2

Quảng cáo

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Quảng cáo

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Quảng cáo

Tuần 34

Tuần 35

    Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nào sau đây gồm: Hai nghìn, bảy trăm, một đơn vị.

 A. 2710

Đánh bài 789 B. 2170

 C. 7210

Đánh bài 789 D. 2701

Câu 2: Số lớn nhất có 4 chữ số là

 A. 9783

 B. 9876

 C. 9999

 D. 9867

Câu 3: Đánh bài 789 Từ các chữ số: 7, 4, 1,3. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được tạo thành là

 A. 7431

Đánh bài 789 B. 7341

Đánh bài 789 C. 3741

 D. 3417

* Cho hình vẽ, trả lời các câu hỏi dưới đây

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Quảng cáo

Câu 4: Trong hình vẽ trên, có 3 điểm nào thẳng hàng

Đánh bài 789 A. A, B, C

Đánh bài 789 B. B, O, C

 C. A, O, C

Đánh bài 789 D. A, O, B.

Câu 5: Đánh bài 789 Nếu O là trung điểm của BC, BO = 2cm thì độ dài CO là

 A. 2 cm

 B. 3 cm

Đánh bài 789 C. 4 cm

 D. 1 cm

Câu 6: Cho AC = 6cm. Gọi N là trung điểm của AC. Tính độ dài AN ?

 A. 6 cm

Đánh bài 789 B. 2 cm

Đánh bài 789 C. 3 cm

 D. 4 cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đánh bài 789 Viết các tổng sau thành số có 4 chữ số

Đánh bài 789a. 5000 + 200 + 1 =

b. 6000 + 300 + 20 =

Đánh bài 789c. 7000 + 4 =

d. 8000 + 900 + 40 + 8 =

Câu 2: Viết các số sau, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Đánh bài 789a) Hai nghìn, ba trăm, tám chục, sáu đơn vị

Đánh bài 789b) Một nghìn, năm chục

c) Ba nghìn, chín trăm, bảy đơn vị

Đánh bài 789d) Một nghìn, bảy trăm, hai chục.

Câu 3: Đánh bài 789 Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Đánh bài 789a) Ba điểm nào thẳng hàng

b) Gọi O là trung điểm của FC. Biết FO = 2 cm.

 Vậy OC có độ dài là bao nhiêu?

Đánh bài 789c) Gọi O là trung điểm của BE. Biết OE = OF

Đánh bài 789 Hỏi BO dài bao nhiêu?

    Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Đánh bài 789 Điền số thích hợp vào chỗ trống 4m4dm = ……… mm

 A. 4040

 B. 4400

Đánh bài 789 C. 4004

 D. 4000

Câu 2: Dãy số nào sau đây theo thứ tự tăng dần:

 A. 2368, 3248, 3486, 4864

 B. 3248, 2368, 4864, 3486

 C. 2368, 3486, 3248, 4864

 C. 4864, 3486, 2368, 3248

Câu 3: Số lớn nhất trong các số sau là:

Đánh bài 789 A. 4763

 B. 7463

 C. 6743

 D. 7643

Câu 4: Đánh bài 789 Số nhỏ nhất trong các số sau là:

 A. 1010

 B. 1001

Đánh bài 789 C. 1100

 D. 4100

Câu 5: Tìm x: 4896 – x = 231

 A. 4566

 B. 4655

 C. 4665

 D. 4656

Câu 6: Tổng sau dây bằng 2381 + 3248 = ?

 A. 9508

Đánh bài 789 B. 5629

Đánh bài 789 C. 5908

Đánh bài 789 D. 8509

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đánh bài 789 Đặt tính rồi tính:

Đánh bài 789a, 7368 – 2415

Đánh bài 789b, 8679 + 9782

Đánh bài 789c, 6370 + 7431

d, 8374 - 5673

Câu 2: Nhà bác Nam có 2000 quả cam. Bác đã bán đi 683 quả. Hỏi nhà bác Nam còn lại bao nhiêu quả cam?

Câu 3: Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án. Hãy so sánh A và B

    Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tìm x biết: x + 683 = 1284

 A. 598

Đánh bài 789 B. 601

 C. 602

Đánh bài 789 D. 603

Câu 2: Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 năm đó là thứ mấy:

Đánh bài 789 A. Thứ hai

Đánh bài 789 B. Thứ ba

Đánh bài 789 C. Thứ tư

Đánh bài 789 D. Thứ năm

Câu 3: Trong một năm có mấy tháng có 31 ngày?

 A. 7 tháng

 B. 6 tháng

Đánh bài 789 C. 5 tháng

 D. 4 tháng

Câu 4: Số gồm năm chục nghìn, năm trăm, năm chục viết là:

 A. 50550

 B. 55550

 C. 50505

Đánh bài 789 D. 50050

Câu 5: Đánh bài 789 Hình tròn tâm I có bán kính là 8cm. Hỏi đường kính của hình tròn là bo nhiêu?

Đánh bài 789 A. 9cm

 B. 6cm

Đánh bài 789 C. 4cm

Đánh bài 789 D. 16cm

Câu 6: Cho hình vẽ, đường tròn tâm O trên có đường kính là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. AB, CO    B. AB, CD    C. AO, CD    D. BO, CD

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Cửa hàng có 2586 mét vải. Buổi sáng bán được 1/3 số vải, buổi chiều bán được thêm 108m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Câu 2: Đánh bài 789 Ngày 8/3/2019 là thứ sáu. Hỏi ngày 8/3/2020 là thứ mấy?

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a, Vẽ bán kính OM, đường kính CD của hình tròn tâm O bên

b, Câu nào sau đây đúng:

 _ Độ dài đoạn OC dài hơn độ dài đoạn OD

 _ Độ dài đoạn OC ngắn hơn độ dài đoạn OM

 _ Độ dài đoạn OC bằng ½ độ dài đoạn CD

    Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính giá trị biểu thức: 627 – 143 = ?

 A. 448

Đánh bài 789 B. 484

Đánh bài 789 C. 424

Đánh bài 789 D. 524

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1, 2, 3, 5, 8, ...

 A. 11

 B. 12

 C. 13

Đánh bài 789 D. 15

Câu 3:Đánh bài 789 Kết quả của biểu thức: 5 × 5 + 5 × 4 là:

Đánh bài 789 A. 45

Đánh bài 789 B. 100

 C. 25

 D. 90

Câu 4: Một đàn chó người ta đếm được 36 cái chân. Hỏi đàn chó đó có bao nhiêu con?

 A. 6 con

Đánh bài 789 B. 7 con

Đánh bài 789 C. 8 con

 D. 9 con

Câu 5: Mai có 5 cái kẹo, Hồng có 9 cái kẹo. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu cái kẹo thì số kẹo của hai bạn bằng nhau:

 A. 1 cái kẹo

 B. 2 cải kẹo

 C. 3 cái kẹo

 D. 4 cái kẹo

Câu 6:Đánh bài 789 Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau mà chứa chữ số 5?

 A. 8

Đánh bài 789 B. 9

 C. 17

 D. 15

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đánh bài 789 Đặt tính rồi tính:

Đánh bài 789 a, 542 – 318

Đánh bài 789 b, 367 + 120

Đánh bài 789 c, 487 + 380

Đánh bài 789 d, 541 – 127

Câu 2:Đánh bài 789 Một cuộc họp chuẩn bị 9 dãy ghế, mỗi dãy có 8 chiếc. Hỏi cuộc họp đó chuẩn bị bao nhiêu chiếc ghế?

Câu 3: Tìm một số có ba chữ số biết rằng, nếu xoá chữ số hàng chục đi ta được số mới kém số ban đầu 210 đơn vị. Tìm số đó.

Tải xuống

Đánh bài 789Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.