720 Bài tập, Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án hay nhất


Để học tốt Hóa học lớp 11, VietJack giới thiệu tuyển tập các Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 và Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa 11 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức về môn Hóa 11 để dành được điểm cao trong các bài kiểm tra và bài thi môn Hóa học lớp 11.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trắc nghiệm Bài 1: Sự điện li cực hay có đáp án

Bài 1: Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO42- trong X là

Đánh bài 789A. 0,2M.   B. 0,8M.   C. 0,6M.   D. 0,4M.

Đáp án: B

Đánh bài 789Phản ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-)Đánh bài 789 = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)

Bài 2: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m thu được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+ trong Y là

Đánh bài 789A. 0.38M.   B. 0,22M.   C. 0,19M.   D. 0,11M.

Đáp án: A

Bài 3: Một dung dịch chứa các ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

Đánh bài 789A. 0,050.   B. 0.070.   C. 0,030.   D. 0,045.

Đáp án: D

Theo bảo toàn điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Bài 4: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A. NO3- (0,03).   B. CO32- (0,015).   C. SO42- (0,01).   D. NH4+ (0,01)

Đáp án: A

Gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

Đánh bài 789⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vì ion này tạo kết tủa với Mg2+

Bài 5: Dung dịch X gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ và b mol SO . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0.05 và 0,05.         B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 và 0,08.         D. 0,018 và 0,027.

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 và 2 ⇒ a = 0,03 và b = 0,02

Bài 6:Đánh bài 789 Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4.

B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4.

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl.

D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Đáp án: B

Bài 7: Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Đáp án: B

Bài 8: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Đáp án: C

Bài 9: Cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số chất điện li là:

Đánh bài 789A. 6           B. 7

Đánh bài 789C. 9           D. 8

Đáp án: B

Các chất điện li: phèn K – Al (là muối của K và Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – sắt ( muối của sắt và amoni)

Bài 10: Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.           C. CaCl2Đánh bài 789 nóng chảy.

Đánh bài 789B. NaOH nóng chảy.           D. HBr hòa tan trong nước

Đáp án: A

Trắc nghiệm Bài 2: Axit, bazơ, muối cực hay có đáp án

Bài 1: Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

Đánh bài 789A. 100 ml.B. 50 ml.   C. 40 ml.   D. 20 ml.

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH và NaHCO3Đánh bài 789 phản ứng theo tỉ lệ 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = 20 ml

Bài 2:Đánh bài 789 Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hcl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg trong X là

A. 0,05 mol.   B. 0,075 mol.   C. 0,1 mol.   D. 0,15 mol.

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = y mol

X + HCl → Muối + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2Đánh bài 789 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Đánh bài 789Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol

Bài 3: Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- và a mol Cl-. Ba muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3Đánh bài 789.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Đáp án: C

Bảo toàn điện tích ⇒ a = 0,6

Đánh bài 789Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ ở K2SO4 ⇒ K+ ở K2SO4Đánh bài 789 là 0,4 mol (đủ)

Đánh bài 789⇒ không có KCl ⇒ loại

Đáp án B: Cl- chỉ có ở KCl ⇒ K+Đánh bài 789 ở KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn đáp án C

Đáp án D: Cl- chỉ ở AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại

Bài 4: Khi cho 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3Đánh bài 789 xM, thu được dung dịch có chứa 7,6 gam chất tan. Giá trị của x là

Đánh bài 789A. 1,2.   B.0,8.   C. 0,6.   D. 0,5.

Đáp án: D

nNaOHĐánh bài 789 = 0,1 mol.

Nếu NaOH hết ⇒ mNaNO3Đánh bài 789 = 0,1. 85 = 8,5g < 7,6 gam chất tan => loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒ mchất tan = mNaNO3 + mNaOH dư

Đánh bài 789⇒ 0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒ x = 0,8

Bài 5: Trung hòa 100 gam dung dịch A chứa hỗn hợp HCl và H2SO4 cần vừa đủ 100 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8M và Ba(OH)2Đánh bài 789 0,6M thu được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch A là

Đánh bài 789A. 7,30%   B. 5,84%   C. 5,00%   D. 3,65%

Đáp án: D

Đặt số mol HCl và H2SO4 lần lượt là x và y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng tạo kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH-Đánh bài 789 ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau phản ứng, SO42- đã kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4Đánh bài 789 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%

Bài 6: Theo định nghĩa về axit - bazơ của Bron - stêt có bao nhiêu ion trong số các ion sau đây là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.           B. 2.

C. 3.           D. 4.

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-

Bài 7:Đánh bài 789 Cho các ion sau:

(a) PO43-     (b) CO32-    (c) HSO3-    (d) HCO3-    (e) HPO32-

Đánh bài 789Theo Bron-stêt những ion nào là lưỡng tính ?

A. (a), (b).           B. (b), (c).

Đánh bài 789C. (c), (d).           D. (d), (e).

Đáp án: C

HSO3- + H2O ⇆ H2SO3 + OH-

Axit: HSO3- + H2O ⇆ SO32- + H3O+

HCO3- tương tự

Bài 8: Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.           B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2Đánh bài 789.           D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Bài 9: Cho các chất và ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-Đánh bài 789. Theo Bron-stêt có bao nhiêu chất và ion là lưỡng tính ?

A. 12.           B. 11.

C. 13.           D. 14.

Đáp án: A

HCO3-, Cr(OH)3, Ca(HCO3)2, H2O, Al2O3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-

Bài 10: Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Đáp án: B

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.poclink.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.poclink.com

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Đánh bài 789Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.