700 Bài tập, Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 có đáp án hay nhất


Để học tốt Hóa học lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 và Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung từng bài học trong sgk Hóa học lớp 10.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hóa 10

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Chương 3: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm halogen

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Chương 3: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm halogen

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Trắc nghiệm Bài 1 : Thành phần nguyên tử cực hay có đáp án

Bài 1: Một nguyên tử chỉ có 1 electron ở vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử có khối lượng là 5,01.10-24 gam. Số hạt proton và hạt nowtron trong hạt nhân nguyên tử này lần lượt là

Đánh bài 789A. 1 và 0.    B. 1 và 2.

C. 1 và 3.    D. 3 và 0.

Đáp án: B

Đánh bài 789Tổng số hạt n và p trong hạt nhân nguyên tử này là:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Nguyên tử có 1 electron ở lớp vỏ nguyên tử nên sẽ có 1 proton trong hạt nhân. Suy ra số hạt nowtron trong hạt nhân là 2.

Bài 2: Cho biết nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng 1,28 Å.

a) Khối lượng riêng của nguyên tử crom là

A. 2,47 g/cm3.

B. 9,89 g/cm3.

C. 5,20 g/cm3.

D. 5,92 g/cm3.

b) Coi khối lượng của nguyên tử tập trung trong hạt nhân. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử crom là

A. 2,31.1011 kg/cm3.

B. 1,38.1014 kg/cm3.

C. 2,89.1010 kg/cm3.

D. 2,31.1013 kg/cm3.

Đáp án: a/ B; b/ D

Coi nguyên tử crom là hình cầu, thể tích nguyên tử là

V=(4/3) πr3 = 8,78. 10-24 (cm3)

Vậy khối lượng riêng của nguyên tử là

D = m/V = (52.1,67.10-24)/(8,78. 10-24 ) = 9,89 (g/cm3)

Đánh bài 789Thực tế coi nguyên tử là một quả cầu rỗng, khối lượng tập trung ở hạt nhân.

Thể tích hạt nhân là : V = 4/3 πr3= 3,76.10-39 (cm3)

Đánh bài 789Vậy khối lượng riêng của hạt nhân là :

D = m/V = (52.1,67.10-27)/(3,76.10-39 ) = 2,31.10-13 (kg/cm3)

Bài 3: Bắn một chùm tia αđâm xuyên qua một mảnh kim loại. hỏi khi một hạt nhân bị bắn phá, có khoảng bao nhiêu hạt α đã đi xuyên qua nguyên tử? biết rằng đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 104 lần.

A. 106. B. 107. C. 108. D. 109.

Đáp án: C

Khi bắn một chùm tia α qua 1 nguyên tử : các tia sẽ đi qua tiết diện ngang của nguyên tử và hạt nhân.

Tỉ lệ giữa tiết diện ngang của nguyên tử và hạt nhân là : (πd2)/(πd'2 )

Trong đó: d là đường kính của nguyên tử và d’ là đường kính hạt nhân. Tỉ lệ này bằng (104)2 = 108.

Vậy: khi có 1 tia α gặp hạt nhân thì có 108 hạt α đã đi xuyên qua nguyên tử.

Bài 4: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ?

A. proton.      B. nơtron.

Đánh bài 789C. electron.      D. nơtron và electron

Đáp án: C

Bài 5: Một nguyên tử (X) có 13 proton trong hạt nhân. Khối lượng của proton trong hạt nhân nguyên tử X là:

A. 78,26.1023 gam.      B. 21,71.10-24 gam.

Đánh bài 789C. 27 đvC.      D. 27 gam

Đáp án: C

mp = 13.1,6726.10-24 = 21,71.10-24 g

Bài 6: Tổng số nguyên tử trong 0,01 mol phân tử NH4NO3

A. 5,418.1021      B. 5,4198.1022

C. 6,023.1022      D. 4,125.1021

Đáp án: B

Số nguyên tử của phân tử NH4NO3 = 0,01.6,022.1022.(1 + 4 + 1 + 3) = 5,4198.1022

Bài 7: Kim loại crom có cấu trúc tinh thể, với phần rỗng chiếm 32%. Khối lượng riêng của crom là d = 7,19 g/cm3Đánh bài 789. Bán kính nguyên tử của crom là: (cho biết Cr: 52g/mol).

A. 1,52 A0      B. 1,52 nm

C. 1,25nm      D. 1,25A0

Đáp án: D

1 mol nguyên tử Cr chứa 6,022.1023Đánh bài 789 nguyên tử Cr

Vtinh thể = 52/7,19 = 7,23 (cm3)

Vnguyên tử Cr = 0,68.7,23/6,023.1023 = 8,16.10-24 cm3 = 4πR3/3

R = 1,25.10-8 cm = 1,25 A0

Bài 8:Đánh bài 789 Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số hạt electron có trong 5,6g sắt là:

A. 15,66.1024      B. 15,66.1021

C. 15,66.1022      D. 15,66.1023

Đáp án: D

nFe = 0,1 mol → số nguyên tử Fe = 0,1.6,023.1023 = 6,023.1022

Số hạt p = 26.6,023.1022 = 15,66.1023

Bài 9:Đánh bài 789 Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là

A. electron.     B. proton.

Đánh bài 789C. nơtron.      D. nơtron và electron.

Đáp án: B

Bài 10:Đánh bài 789 Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ?

Đánh bài 789A. proton.      B. nơtron.

C. electron.     D. nơtron và electron.

Đáp án: C

Trắc nghiệm Bài 2 : Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị cực hay có đáp án

Bài 1: Trong tự nhiên, một nguyên tử 86222Ra tự động phân rã ra một hạt nhân nguyên tử 24He và một hạt nhân nguyên tử X. X là

A. 86222Rn

B. 86136Rn

C. 88222Ra

D. 88134Ra

Đáp án: A

Bài 2: Khi dung hạt 2048Ca bắn vào hạt nhân 95243Am thì thu được một hạt nhân siêu nặng, đồng thời có 3 nơtron bị tách ra. Cấu tạo hạt nhân nguyên tố siêu nặng này gồm

A. 176n và 115p.

Đánh bài 789B. 173n và 115p.

Đánh bài 789C. 115n và 176p.

Đánh bài 789D. 115n và 173p.

Đáp án: B

Bài 3: Trong tự nhiên, oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O. Có bao nhiêu loại phân tử O2?

Đánh bài 789A. 3.    B. 6.    C. 9.    D. 12.

Đáp án: B

Các loại phân tử oxi là:

16O- 16O, 16O- 17O, 16O- 18O, 17O- 17O, 17O- 18O, 18O- 18O

Bài 4: Trong tự nhiên hidro chủ yếu tồn tại 2 đồng vị 11H và 12H (còn gọi là đơteri, kí hiệu là D). Nước tự nhiên tồn tại dạng nước bán nặng (HOD) và nước thường (H2O). Để tách được 1 gam nước bán nặng cần lấy bao nhiêu gam nước tự nhiên? Cho biết nguyên tử khối của oxi là 16, nguyên tử khối của hidro là 1,008.

A. 17,86 gam.    B. 55,55 gam.

Đánh bài 789C. 125,05 gam.    D. 118,55 gam.

Đáp án: D

Gọi x là hàm lượng % về số nguyên tử 11H, vậy hàm lượng % về số nguyên tử của 12Đánh bài 789H là (100 – x).

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Tính ra x = 99,2%

Đánh bài 789Vậy cứ 1000 phân tử nước tự nhiên thì có 992 phân tử nước thường và 8 phân tử nước bán nặng.

Ta có MDOH = 19.

Vậy 1 gam nước bán nặng có 1/19 = 5,26.10-2 (mol).

Để tách được 5,26.10-2Đánh bài 789 mol nước bán nặng cần số mol nước tự nhiên là:

5,26. 10-2. 1000/8 = 6,58 (mol)

Mnước tự nhiên = 1,008.2 + 16 = 18,016.

Đánh bài 789Khối lượng nước cần dùng là: 6,58.18,016 = 118,55 (gam).

Bài 5: Trong tự nhiên, X có hai đồng vị 1735X và 1737X, chiếm lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y có hai đông vị à 11Y và 12Y, chiếm lần lượt 99,2% và 0,8% số nguyên tử Y.

Đánh bài 789a) Trong tự nhiên có bao nhiêu loại phân tử XY?

A. 2    B. 4    C. 5    D. 6

Đánh bài 789b) Phân tử khối trung bình của XY là

A. 36,0.    B. 36,5.    C. 37,5.    D. 37,0.

Đáp án: B

a) Các loại phân tử XY là: 35X – 1Y, 35X – 2Y, 37X – 1Y, 37X – 2Y

b) Nguyên tử khối trung bình của X :

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Nguyên tử khối trung bình Y là:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Phân tử khối trung bình của XY: 36,493 ≈ 36,5.

Bài 6:Đánh bài 789 Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai kim loại X, Y lần lượt là

Đánh bài 789A. Na, K.      B. K, Ca.

Đánh bài 789C. Mg, Fe.      D. Ca, Fe.

Đáp án: D

Ta có hệ: Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Vậy, kim loại X là Ca, Y là Fe.

Bài 7: Cho các phát biểu sau:

(1). Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton và notron.

Đánh bài 789(2). Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.

(3). Trong nguyên tử số electron bằng số proton.

Đánh bài 789(4). Trong hạt nhân nguyên tử hạt mang điện là proton và electron.

(5). Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Đánh bài 789Số phát biểu đúng là

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Đáp án: B

Những phát biểu đúng là: (1) và (5)

Bài 8:Đánh bài 789 Nguyên tử Mg có ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm về số nguyên tử như sau :

Đồng vị 24Mg 25Mg 26Mg
% 78,6 10,1 11,3

Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử 25Mg, thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị 24Mg và 26Mg lần lượt là:

Đánh bài 789A. 389 và 56       B. 56 và 389

C. 495 và 56       D. 56 và 495

Đáp án: A

Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử 24Đánh bài 789Mg, thì số nguyên tử tương ứng của 2 đồng vị còn lại là :

Số nguyên tử Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Số nguyên tử Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Bài 9:Đánh bài 789 Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36; 38 và A. Phần trăm các đồng vị tương ứng lần lượt bằng : 0,34% ; 0,06% và 99,6%. Số khối của đồng vị A của nguyên tố agon là? biết rằng nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

A. 37      B. 39

Đánh bài 789C. 40      D. 41

Đáp án:

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Bài 10: Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy xác định kí hiệu hoá học của X, Y lần lượt là

Đánh bài 789A. Fe và S      B. S và O

Đánh bài 789C. C và O      D. Pb và Cl

Đáp án: A

Kí hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân của X là ZX , Y là ZY ; số nơtron (hạt không mang điện) của X là NX, Y là NY. Với XY2Đánh bài 789, ta có các phương trình:

tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178 → 2 ZX + 4 ZY + NX + 2NY = 178 (1)

số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 → 2 ZX + 4ZY - NX 2 NY = 54 (2)

số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12 → 4 ZY - 2 ZX = 12 (3)

→ ZY = 16; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là lưu huỳnh. XY2 là FeS2

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.poclink.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.poclink.com

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đs

599,000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.