500 Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 có đáp án


Để học tốt môn Đại số và Giải tích 11, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 có đáp ánĐánh bài 789 được biên soạn bám sát nội dung sgk Đại số và Giải tích 11 giúp bạn học tốt môn Đại số và Giải tích 11 hơn.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - Xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - Xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác (phần 1)

Bài 1. Hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

có tập xác định là:

A. R

Đánh bài 789B. R\{k2π, k ∈ Z}.

C. {k2π, k ∈ Z}.

D. ∅

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Bài 2. Hàm số y = sinxcos2x là:

Đánh bài 789A. Hàm chẵn.

B. Hàm không có tính chẵn, lẻ.

Đánh bài 789C. Hàm không có tính tuần hoàn.

D. Hàm lẻ.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án D

Bài 3. Hàm số Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A. Hàm chẵn.

Đánh bài 789B. Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C. Xác định trên R.

D. Hàm lẻ.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Bài 4.Đánh bài 789 Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

A. y = sin2x

B. y = sin2x.cosx.

C. y = tanx/cosx.

Đánh bài 789D. y = cotx/sinx.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án C

Bài 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

A. Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789B. y = sinx.cos2x

C. y = cosx.sin2x

D. y = cosxsin3x.

Do y = sin2x và y = cosx là hàm chẵn nên hàm số y = cosx. sin2x là hàm chẵn.

Chọn đáp án C

Bài 6.Đánh bài 789 Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) có tập xác định là:

Đánh bài 789A. R\{π/3+k2π, k ∈ Z}.

B. R\{π/6+kπ, k ∈ Z}.

Đánh bài 789C. R\{π/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z}.

D. R\{π/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z}.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án

Bài 7. Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác định là:

Đánh bài 789A. R\{π/2+k2π, k ∈ Z}.

B. R\{π/2+kπ, k ∈ Z}.

Đánh bài 789C. R\{3π/2+k2π, k ∈ Z}.

D. R.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án C

Bài 8. Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

Đánh bài 789A. R\{π/6+kπ, k ∈ Z}.

B. R\{π/6+k2π, k ∈ Z}.

C. R\{5π/12+kπ/2, k ∈ Z}.

D. R\{π/6+kπ/2, k ∈ Z}.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Bài 9. Hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789 có tập xác định là:

Đánh bài 789A. R\{kπ, k ∈ Z}.

Đánh bài 789B. R\{π/2+π, k ∈ Z}.

C. R\{π/2+k2π, k ∈ Z}.

D. R\{kπ/2, k ∈ Z}.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Bài 10. Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k ∈ Z.

Đánh bài 789Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Nên khoảng này không nằm trong tập xác định của hàm số

Chọn đáp án A

Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 có nghiệm là:

A. x = kπ, k ∈ Z.     B. x =kπ/2, k ∈ Z.

Đánh bài 789C. x =kπ/3, k ∈ Z.     D. x =kπ/4, k ∈ Z.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án C

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 có nghiệm là:

A. x = π/4 + kπ, k ∈ Z.     B. x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = kπ, k ∈ Z.     D. x = k2π, k ∈ Z.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án A

Bài 3:Đánh bài 789 Phương trình cot( x + π/4) = 0 có nghiệm là:

A. x = - π/4 + kπ, k ∈ Z.     B. x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Đánh bài 789C. x = - π/4 + k2π, k ∈ Z.     D. x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án B

Bài 4: Trong [0;π],phương trình sinx = 1 – cos2Đánh bài 789x có tập nghiệm là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án D

Bài 5: Trong [0;2 π), phương trình cos2x + sinx = 0 có tập nghiệm là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài 6: Trong [0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 có số nghiệm là:

A. 1       B. 2

Đánh bài 789C. 3       D. 4

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 có số nghiệm thuộc (0;3π) là:

A. 2       B. 3

Đánh bài 789C. 4       D. 6

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài 8:Đánh bài 789Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 có mấy họ nghiệm?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0       B. 2

Đánh bài 789C. 1       D. 3

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án B

Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 thuộc [0;3π] là:

A. 1       B. 0

Đánh bài 789C. 2       D. 3

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đánh bài 789Chọn đáp án C

Bài 10: Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn [0;π] là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 2

Ta có sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Do x ∈ [0;π] nên k = 0. Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình thuộc [0;π].

Đánh bài 789Chọn đáp án A

Xem thêm bộ câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.poclink.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.poclink.com

4.5 (243)

799,000đs

599,000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Đánh bài 789Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang webĐánh bài 789 sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.