Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án


Đánh bài 789Loạt bài tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 hơn. Để tải tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 6 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Mục lục Bài tập Tiếng Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. phone    B. photo    C. badminton    D. open

Đáp án C

Đánh bài 789Giải thích: Đáp án C

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 2:

A. down    B. rainbow    C. follow    D. narrow

Đáp án A

Đánh bài 789Giải thích: Đáp án A

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 3:

A. post office    B. rose    C. notebook    D. compass

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 4:

A. volleyball    B. home    C. close    D. going

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 5:

A. scissors    B. brother    C. computer    D. calculator

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 6:

A. read    B. breakfast    C. meat    D. repeat

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 7:

A. easy    B. Easte    C. great    D. speak

Đáp án C

Đánh bài 789Giải thích: Đáp án C

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 8:

A. clean     B. seat    C. read     D. bread

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 9:

A. weather    B. mean    C. cheat    D. read

Đáp án A

Đánh bài 789Giải thích: Đáp án A

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 10:

A. teach    B. eat    C. clean    D. bear

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 11:

A. chemistry    B. watch    C. school    D. schedule

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 12:

A. chess    B. schoolbag    C. chalk    D. check

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 13:

A. puppy    B. study    C. umbrella    D. judo

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 14:

A. ruler    B. funny    C. lucky    D. much

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Question 15:

A. uniform    B. lunch    C. music    D. student

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. playing    B. doing    C. studying    D. having

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “play + môn thể thao”: chơi môn thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Đánh bài 789Dịch: Tôi thường dành cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.

Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

Đánh bài 789A. have    B. is having    C. has     D. had

Đáp án C

Đánh bài 789Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại đơn do có mốc thời gian “every”

Dịch: Linda có tiết tiếng Anh vào thứ 3, 5 và 6 mỗi tuần.

Question 3: Đánh bài 789Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. talkative    B. reserved    C. active    D. confident

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé khá nhút nhát. Cô không nói nhiều khi gặp bạn mới.

Question 4: Đánh bài 789– Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. on    B. behind    C. between    D. under

Đáp án C

Đánh bài 789Giải thích: Cụm từ chỉ vị trí “between…and…”: ở giữa…và…

Đánh bài 789Dịch: – Con mèo đâu rồi? – Nó ở giữa cái bàn và giá sách.

Question 5: Đánh bài 789Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. finish    B. finishing    C. finished    D. finishes

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại đơn do có mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường làm xong bài tập về nhà lúc 8 giờ tối.

Question 6: Đánh bài 789There ____________ two pencils on the desk.

A. are    B. is    C. was    D. being

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Đánh bài 789Dịch: Có 2 chiếc bút chì trên bàn học.

Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

Đánh bài 789A. have    B. talk    C. play    D. do

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “do physical exercise”: tập thể dục

Đánh bài 789Dịch: Bạn nên tập thể dục thường xuyên.

Question 8: Đánh bài 789____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

Đánh bài 789A. Does/do    B. Is/do    C. Does/doing    D. Is/does

Đáp án A

Giải thích: Câu hỏi nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: Có phải Bobby thường làm thí nghiệm vật lý sau giờ học không?

Question 9: Đánh bài 789We _________ to the judo club twice a month.

A. go    B. have    C. make    D. take

Đáp án A

Đánh bài 789Giải thích: Cụm từ “go to the judo club” đi đến câu lạc bộ judo

Đánh bài 789Dịch: Chúng tôi đến câu lạc bộ judo 2 lần mỗi tháng.

Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. explain    B. is explaining   C. explains    D. to explain

Đáp án B

Đánh bài 789Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn do có mệnh lệnh thức “Listen!”

Đánh bài 789Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học cho chúng mình đấy.

Question 11: Đánh bài 789– What do you do in your free time? – I always ________ books in my free time.

A. is reading    B. to read    C. reads   D. read

Đáp án D

Đánh bài 789Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại đơn vì có trạng từ “always”

Đánh bài 789Dịch: – Lúc rảnh cậu làm gì? – Tớ luôn đọc sách khi rảnh.

Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. the tallest    B. tall than    C. taller    D. the taller

Đáp án A

Giải thích: Câu so sánh nhất

Dịch: Peter là bạn cao nhất lớp mình.

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike to school.

A. ride    B. is riding    C. rides    D. to ride

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì có trạng từ “at the moment”

Đánh bài 789Dịch: Bây giờ, Ann đang đạp xe đến trường.

Question 14: Đánh bài 789I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

Đánh bài 789A. visiting    B. visit   C. to visit    D. to visiting

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “enjoy + Ving”: thích làm gì

Đánh bài 789Dịch: Tớ thích thăm bà vào kì nghỉ hè.

Question 15: Đánh bài 789These new words are __________ difficult for me to study.

A. so    B. such    C. enough    D. too

Đáp án D

Đánh bài 789Giải thích: Cấu trúc “be too adj (for sb) to V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ mới này quá khó nên tớ chả học được.

Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Đánh bài 789Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) Ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry and English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: Đánh bài 789A. is    B. are    C. am    D. be

Đáp án A

Giải thích: Câu ở thời hiện tại đơn với chủ ngữ số ít

Dịch: Johnson là một học sinh.

Question 2: Đánh bài 789A. in    B. on    C. at    D. from

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường THCS Ba Đình trên đường Hoàng Hoa Thám.

Question 3: A. left    B. leave    C. is leaving    D. leaves

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở hiện tại đơn

Đánh bài 789Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến nơi nào

Dịch: Cậu ấy thường rời nhà đi học lúc 6:30 sáng.

Question 4: A. at   B. to    C. for    D. on

Đáp án A

Đánh bài 789Giải thích: At + giờ: vào lúc mấy giờ

Dịch: Cậu ấy thường rời nhà đi học lúc 6:30 sáng.

Question 5: Đánh bài 789A. also    B. quite    C. much    D. well

Đáp án B

Giải thích: Quite near: khá gần

Đánh bài 789Dịch: Cậu ấy sống khá gần trường.

Question 6: A. yet   B. for    C. so    D. but

Đáp án C

Đánh bài 789Giải thích: So: nên, vì thế

Đánh bài 789Dịch: Cậu ấy sống khá gần trường, vì thế cậu ấy thường đi bộ với một vài người bạn.

Question 7: A. is driving   B. drive   C. drives   D. driving

Đáp án A

Đánh bài 789Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang đưa cậu ấy đến trường.

Question 8: Đánh bài 789A. Before   B. After   C. During    D. When

Đáp án B

Đánh bài 789Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sân thể chất.

Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go to school. My school is not very far from my house so I often go to school on foot. But today I ride my bike because I want to attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. a teacher   B. a farmer   C. a student   D. a driver

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một học sinh.

Question 10: How old is she?

Đánh bài 789A. 9    B. 10   C. 11   D. 12

Đáp án D

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Đánh bài 789Dịch: Tôi 12 tuổi.

Question 11: Đánh bài 789What time does she get up in the morning?

A. half past five    B. five forty-five    C. a quarter to six    D. six o’clock

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”

Đánh bài 789Dịch: Mỗi sáng tôi dậy lúc 5:30.

Question 12: Đánh bài 789How is she getting to school today?

A. on foot    B. by bike    C. by car    D. by bus

Đáp án B

Đánh bài 789Giải thích: Dựa vào câu: “… today I ride my bike…”

Dịch: …hôm nay tôi đi xe đạp…

Question 13: What subjects does she like?

Đánh bài 789A. Geography   B. Literature    C. English   D. Both B & C

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “I love English so much.”

Dịch: Tôi yêu tiếng Anh lắm.

Question 14: Is her school far from her house?

Đánh bài 789A. Yes, it is

Đánh bài 789B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Đáp án C

Đánh bài 789Giải thích: Dựa vào câu: “My school is not very far from my house.”

Đánh bài 789Dịch: Trường học của tôi không xa khỏi nhà tôi.

Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “I want to attend my English class after school.”

Dịch: Tôi muốn tham gia lớp tiếng Anh sau giờ học.

Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to work on motorbike every day.

Đánh bài 789B. Mrs. Smith travels to work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to work with motorbike every day.

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở hiện tại đơn vì có mốc thời gian “every day”

Đánh bài 789Dịch: Bà Smith đi làm bằng xe máy mỗi ngày.

Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

Đánh bài 789D. All subjects at my new school are interesting.

Đáp án D

Giải thích: At + school: ở trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: Tất cả các môn ở trường mới của tôi đều rất thú vị.

Question 3: Đánh bài 789Helen/ do / this English test/ good / than I do.

Đánh bài 789A. Helen does this English test gooder than I do.

B. Helen does this English test better than I do.

Đánh bài 789C. Helen is doing this English test good than I do.

D. Helen do this English test better than I do.

Đáp án B

Đánh bài 789Giải thích: Câu so sánh hơn với chủ ngữ số ít.

Dịch: Helen làm bài kiểm tra này tốt hơn tôi.

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to study hard to please our parents.

B. We ought studying hard to please our parents.

C. We ought to study hard to pleasing our parents.

D. We ought to studying hard to please our parents.

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “ought to V”: có bổn phận phải làm gì

Dịch: Chúng ta phải học chăm chỉ để làm bố mẹ hài lòng.

Question 5: Đánh bài 789At present/ Bing/ play tennis/ back yard

Đánh bài 789A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Đánh bài 789B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Đáp án C

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “at present”

Dịch: Bây giờ Bing đang chơi tennis ở sân sau.

Exercise 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

Đánh bài 789A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

Đánh bài 789C. My teacher has hair black long straight.

Đánh bài 789D. My hair teacher has long straight black.

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng và đen.

Đánh bài 789Dịch: Cô giáo tôi có mái tóc dài, thẳng và đen.

Question 7: Đánh bài 789free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

Đánh bài 789A. He playing most of time his sports free spends.

B. He spends most his free time of playing sports.

Đánh bài 789C. He spends most of his free time playing sports.

Đánh bài 789D. He playing sports most of his free time spends.

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc “spend + thời gian + Ving”: Dành thời gian làm gì

Dịch: Anh ấy dành hầu hết thời gian rảnh chơi thể thao.

Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her to take and ask your teacher the form to sign.

B. Please your teacher her take the form to and ask to sign.

C. Please sign to take form your teacher ask to the her and.

Đánh bài 789D. Please take the form to your teacher and ask her to sign.

Đáp án D

Đánh bài 789Giải thích: Cấu trúc “take st to sw” mang cái gì đến đâu

“ask sb to V” yêu cầu ai làm gì

Đánh bài 789Dịch: Vui lòng mang lá đơn đến cho cô giáo của em và nhờ cô kí.

Question 9: Đánh bài 789compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

Đánh bài 789B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, and three books on the bookshelf.

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: Có một chiếc bút chì, 1 chiếc compa, và 3 quyển sách trên giá.

Question 10: Đánh bài 789Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

Đánh bài 789B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

Đánh bài 789D. Let’s out for dinner go tonight.

Đáp án B

Đánh bài 789Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, ăn ngoài

Đánh bài 789Dịch: Tối nay đi ra ngoài ăn nào!

Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Đánh bài 789I’m interested in learning foreign languages.

Đánh bài 789A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

Đánh bài 789D. I am learning foreign languages.

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi thích học ngoại ngữ.

Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Đáp án C

Giải thích: Chuyển đổi giữa 2 cấu trúc “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Đánh bài 789Dịch: Trường tôi có 2000 học sinh.

Question 13: Students ought to do homework after class

A. Students must do homework after class.

Đánh bài 789B. Students may do homework after class.

C. Students can do homework after class.

D. Students have to do homework after class.

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “have to V” = “ought to V”: có bổn phận phải làm gì

Dịch: Học sinh cần phải làm bài tập sau giờ học.

Question 14: Đánh bài 789Mr. Brown is a good teacher.

Đánh bài 789A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Đáp án B

Giải thích: Chuyển đối 2 dạng thức “Adj + N” ⇔ “V+adv”

Đánh bài 789Dịch: Thầy Brown dạy rất hay.

Question 15: Đánh bài 789That little girl isn’t old enough to be in my class.

Đánh bài 789A. That little girl is too young to be in my class.

Đánh bài 789B. That little girl is old enough to be in my class.

C. That little girl isn’t too young to be in my class.

D. That little girl is young enough to be in my class.

Đáp án A

Giải thích: Chuyển đổi 2 cấu trúc “Be adj enough to V” (đủ như thế nào để làm gì) <↠ “be too adj to V” (quá như thế nào nên không thể làm gì)

Dịch: Bé gái kia không đủ tuổi để theo học lớp của tôi.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.poclink.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Đánh bài 789Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí.

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

4.5 (243)

799,000đ

599,000 Đánh bài 789VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Đánh bài 789Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang webĐánh bài 789 sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.